Úplná pravidla soutěže
Dárkový poukaz do Avatar herny

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Dárkový poukaz do Avatar herny“ na sociální síti Facebook (dále jen „soutěž„). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatelem soutěže je

Avatar Media, s.r.o.
, se sídlem Střelničná 1976/22, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 05175186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 259163 (dále a výše také jako „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je

Avatar Media, s.r.o., se sídlem Střelničná 1976/22, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 05175186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 259163 (dále jen „organizátor“).


Technickým správcem soutěže je

Avatar Media, s.r.o., se sídlem Střelničná 1976/22, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 05175186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 259163.

Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.avatarherna.cz/soutez.

I. Termín a místo konání soutěže:

1) Soutěž probíhá v termínu od 11. 7. 2019 00:00:00 hod. do 25.7. 2019 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webové stránky www.facebook.com/avatarherna/– oficiální facebookové stránky Avatar herny (dále jen „soutěžní profil“).

II. Soutěžící:

1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem na území České republiky, která má od okamžiku registrace do soutěže, a dále nepřetržitě až do okamžiku vypořádání výher v soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Facebook, splňující podmínky sociální sítě Facebook, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“).

2) Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“).

3) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Účast v soutěži:

1) Do soutěže se zájemce zapojí tak, že:

i. V době konání soutěže, resp. do předání výher je fanouškem soutěžního profilu, tedy oficiální facebookové stránky Avatar herna dostupné na www.facebook.com/avatarherna;
ii. V době konání soutěže navštíví soutěžní profil, na kterém bude v rámci soutěžního postu umístěna soutěžní fotografie (dále jen „soutěžní post“),
iii. Přihlásí se do svého facebookového profilu a jeho prostřednictvím zveřejní příspěvek (komentář) pod soutěžním postem obsahující odpověď (dále jen „soutěžní odpověď“) s označením libovolného přítele

Zveřejněním své soutěžní odpovědi zájemce souhlasí s pravidly soutěže, zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň potvrzuje, že je starší 18 let a uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. VI. pravidel.

Zájemce je zařazen do soutěže, a stává se soutěžícím, okamžikem úspěšného nahrání soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky soutěže do komentáře soutěžního postu na soutěžním profilu (dále jen „registrace“).

2) Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou s jednou soutěžní odpovědí. V případě opakované účasti soutěžícího, se k jeho dalším účastem již nepřihlíží. Zároveň již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen.

3) Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Facebook, splňujícím podmínky sociální sítě Facebook. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškeré jím do soutěže zaslané soutěžní odpovědi) ze soutěže bez náhrady vyřazen.

4) Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu.

IV. Určení výherců:

1) Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně splnili požadavky na účast v soutěži, vylosován 1 výherce.

2) Losování bude provedeno technickým správcem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže.

3) Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím facebookového účtu, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní odpověď) (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mailová adresa), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

5) Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

6) Výhra bude výherci zaslána elektronickou formou, s.p. na e-mailovou adresu, kterou výherce uvedl v odpovědi na výherní zprávu, a to do 30 dnů po ověření jeho nároku na výhru.

7) Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití.  Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher.

9) V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

V. Výhry v soutěži:

1) V soutěži se hraje o tyto výhry:

1x Dárkový poukaz na 1 hodinu hraní virtuální reality

(dále také jako „výhra“)

2) Do soutěže je vloženy 1 ks výhry. Každý oprávněný výherce získá 1ks výhry.


VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1) Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
– Správcem je pořadatel;
– Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
– Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
– Doba zpracování je doba: od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže;
– Rozsah údajů: údaje z facebookového profilu soutěžícího (jméno a příjmení, příp. přezdívka), údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mailová adresa) dle těchto pravidel, odpověď na soutěžní otázku, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let.

2) Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.

VII. Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3) Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Soutěžní odpověď nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, aj.

4) Pořadatel je oprávněn termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude realizována formou písemných číslovaných dodatků, zveřejněna a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách avatarherna.cz

5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel.

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7) Pořadatel tímto prohlašuje, že v případě, kdy výhra představuje skutečné peníze, pořadatel předem získal písemný souhlas provozovatele, správce či vlastníka sociální sítě Facebook a dále pořadatel prohlašuje, že takové soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící starší 18 let.

8) Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Se správou soutěže není sociální síť Facebook nikterak spojená a nebyla z její strany v tomto směru poskytnuta žádná pomoc. Zájemci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv sociální síti Facebook.

9) Sociální síť Facebook nenese žádnou odpovědnost za legální průběh soutěže, zejména za oficiální pravidla, podmínky soutěže a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku a trvalého bydliště) a dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se k soutěži a na všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení).

10) Zapojením do soutěže berou zájemci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě Facebook, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě Facebook jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.

V Praze dne: 11. 7. 2019